CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA
Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Glina, Podružnica Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 14, 44415 Topusko

 • Diplomirani socijalni radnik 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • hrvatsko državljanstvo
 • socijalni radnik/ca ili mr. soc. rada (VSS)
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji prepreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14. i 99/15.)
 • 12 mjeseci staža u struci

Uz prijavu se prilažu:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • preslika diplome/uvjerenja o stečenoj spremi
 • preslika radne knjižice ili elektronički zapis i/ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak ne stariji od šest mjeseci.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaz o tom statusu.

Prijave (vlastoručno potpisane) na javni natječaj s dokazima podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na adresu Centra za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina s naznakom „Natječaj za socijalnog radnika“.

O rezultatima javnog natječaja kandidate će se pismeno obavijestiti o izboru u roku od 8 dana od izbora.

Ravnateljica:
Branka Kosić, dipl. spec. pedagoginja

Natječaj – zapošljavanje – socijalni radnik (pdf)