Objavljeno: 30.11.2016.

Na temelju odredbe članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj: 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08.), odredbe članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13., 153/14., 99/15. i 52/16.) odredbe članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina (KLASA: 011-02/15-01/3, URBROJ: 2176-143-03-06-15-5), Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Glina, sukladno Odluci Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Glina, KLASA: 023-01/16-01/5, URBROJ: 2176-139-03-06-16-3, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Glina

Ravnateljem/icom može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatski državljanin
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Glina, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis
 • domovnicu,
 • diplomu o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu- ne otvarati“ , u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natjecaj za ravnatelja-icu (pdf)