Na temelju članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 42/14), uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA: 100-01/17-02/123, URBROJ: 519-04-1-1-2/5-17-2 od 2. ožujka 2017., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

– socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj (m/ž) – mjesto rada Podružnica Topusko.

Uvjeti:

 1. hrvatsko državljanstvo
 2. VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalnog rada
 3. položen stručni ispit
 4. 12 mjeseci radnog staža u struci
 5. poznavanje rada na računalu
 6. položen vozački ispit „B“ kategorije
 7. nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15,52/¸16).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti, u originalu ili presliku:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 • dokaz o položenome stručnom ispitu
 • potvrdu HZMO-a o radnom stažu
 • potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Glina, trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400, uz naznaku: »Za natječaj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)