Na temelju Upute Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 011-02/18-03/1, URBROJ: 519-06-1-3/I-18-2 od 17. travnja 2018. godine o „PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI KOJIMA JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA“ i članka 24. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Glina raspisuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

  1. PODACI O USTANOVI:

Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina, OIB:92730834243, zastupan po ravnatelju Saši Petrić, mag. soc. rada,

  1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Kupnja i ugradnja te puštanje u rad 9 (devet) klima uređaja – inverterski tip snage 2,6 kw u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Glina /5 komada, te Podružnici Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 14 / 3 komada, te u izdvojenom Uredu Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6/ 1 komad.

  1. TROŠKOVNIK I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Sukladno točci 2. ovog Poziva vodeći računa o svemu potrebnom za dobavu i instaliranje 9 klima uređaja na tri zasebne lokacije Centra za socijalnu skrb Glina. Procijenjena vrijednost kupovine i ugradnje, to jest puštanja u rad 9 klima uređaja ne smije biti veća od =50.000,00 kuna uključujući PDV.

  1. OSTALO:

Za potrebe gore opisanih poslova ovaj će Centar izdati narudžbenicu sukladno točci 2. ovog Poziva. Plaćanje će biti izvršeno po obavljenim radovima  u roku od 30 dana od strane nadležnog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na račun izabranog izvođača po izdanoj narudžbenici. Kriterij za odabir Ponude će biti najniža ponuđena cijena, daljnja mogućnost redovitog servisiranja i održavanja postojećih i novo ugrađenih klima uređaja, a u slučaju istih Ponuda prednost će se dati dobavljaču s područja Grada Gline. Ponude po ovom pozivu se dostavljaju na adresu Centra za socijalnu skrb Glina, pismeno, e-poštom, faxom ili osobnim uručenjem u pisarnici Centra. Rok za dostavu Ponuda po ovom pozivu je 15 dana od dana objave na internetskim stranicama Centra.

Ravnatelj:

                                                                                 Saša Petrić, mag. soc. rada

Poziv za dostavu ponuda – klima (pdf)