Na temelju Upute Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 011-02/18-03/1, URBROJ: 519-06-1-3/I-18-2 od 17. travnja 2018. godine o „PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI KOJIMA JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA“ i članka 24. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Glina donosi

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

  1. PODACI O USTANOVI:

Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina, OIB:      92730834243, zastupan po ravnatelju Saši Petrić, mag. soc. rada, 

  1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Kupnja i dobava osamnaest (18) pretplatničkih linija u pokretnoj telefoniji i mobilnih uređaja s minimalno uključenim u mjesečnu pretplatu: neograničeni pozivi u mreži operatera,350 jedinica tuzemnog prometa prema drugim mrežama, neograničeni SMS prema svim mrežama i 3 GB podatkovnog prometa. Za mobilne uređaje potrebno je dostaviti ponudu za android operativni sustav,  min. 2 GB RAM i 16 GB ROM, te LTE 4 G.

  1. TROŠKOVNIK I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

Sukladno točci 2-. ovog Poziva. Procijenjena vrijednost za mobilne uređaje je do =478,40 kn bez PDV-a, a cijena mjesečne pretplate je do =100,00 kn bez PDV-a po liniji, planirani trošak za 24 mjeseca je do =45.000,00 kn bez PDV.

  1. OSTALO:

Za potrebe gore opisanih poslova ovaj će Centar sukladno minimalnim uvjetima iz točke 2. ovog Poziva. Plaćanje će biti izvršavano po dostavljenim mjesečnim računima u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Kriterij za odabir Ponude će biti uz najniža ponuđena cijena i najbolje ponuđeni uvjeti po točci 2. ovog Poziva.. Ponude po ovom pozivu se dostavljaju na adresu Centra za socijalnu skrb Glina, pismeno, e-poštom, faxom ili osobnim uručenjem u pisarnici Centra. Rok za dostavu Ponuda po ovom pozivu je 15 dana od dana objave na internetskim stranicama Centra.

                                                                                             RAVNATELJ:
Saša Petrić, mag. soc. rada

Poziv za dostavu ponuda – mobiteli (pdf)

Odluka o jednom ponudjacu (pdf)