Predmet nabave: Usluge zaštite imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Glina.

Sukladno odredbi čl. 12. st.1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 120/16), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave utvrđen je Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave naručitelja KLASA: 011-02/18-01/9, URBROJ: 2176-139-03-06-18-1, od 01.06.2018. godine.

  1. NARUČITELJ

Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina
Telefon: 044/ 811-660, fax: 044/ 811-663,
e-mail: korisnik025@ mdomsp.hr, web: www.czss-glina.hr
OIB: 92730834243

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima: Ivan Pavičić, mag.iur.,
tel: 044/811-669, fax: 044/811-663
e-mail: korisnik025@ mdomsp.hr

Odgovorna osoba ravnatelj Saša Petrić, mag.soc.rada
tel: 044/ 044/811-662, fax: 044/811-663
e-mail: korisnik025@ mdomsp.hr

Temeljem čl. 76. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

Evidencijski broj nabave: 3/2018

Predmet nabave: Usluge zaštite imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Glina.

Mjesto izvršenja usluge: Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina i po potrebi Centar za socijalnu skrb Glina – podružnica Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 14, 44415 Topusko.

Vrijeme izvršenja usluge: svaki radni dan u tjednu, od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 15:00 sati, s 1 (jednim) zaštitarom.

Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude

 

Više u pdf dokumentima:

Poziv za dostavu ponuda – Usluga zastite (pdf)

Troskovnik – Usluga zastite (pdf)