Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/22-02/151, URBROJ: 524-08/01-01/3-22-2, od dana 15.ožujka 2022.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto diplomirani psiholog/inja –
neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

UVJETI:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije,
 • odobrenje za rad nadležne komore;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22),
 • poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natjecaj – diplomirani psiholog-inja (pdf)