Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 259. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22), članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/22-02/210, URBROJ: 524-08/01-01/3-22-2, od dana 13. svibnja 2022. god., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje u Centru za socijalnu skrb Glina, Podružnica Topusko, na radno mjesto diplomirani pravnik/ica – neodređeno, na pola radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

UVJETI:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit, uz iznimku iz čl. 258. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22)
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1.  Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22),
 • poznavanje rada na računalu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba i/ili izjava kandidata/kinje)
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su, uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102., st. 1. do 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom čl. 48.f, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada ( NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj, dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st.2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Glina da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina, s naznakom „Za javni natječaj-pravnik“ ili putem elektroničke pošte, na e-mail: korisnik025@SOCSKRB.HR, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

S kandidatima koji ispunjavanju uvjete iz natječaja obaviti će se intervju nakon kojeg će se odlučiti o konačnom izboru kandidata. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica:

Mirjana Ceković, dipl.soc.radnica

Natjecaj za zaposljavanje – diplomirani pravnik-ica (pdf)