Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 259. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22), članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/22-02/210, URBROJ: 524-08/01-01/3-22-2, od dana 13. svibnja 2022. god., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje u Centru za socijalnu skrb Glina, Podružnica Topusko, na radno mjesto diplomirani pravnik/ica – neodređeno, na pola radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

UVJETI:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit, uz iznimku iz čl. 258. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22)
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1.  Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22),
 • poznavanje rada na računalu.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba i/ili izjava kandidata/kinje)
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su, uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102., st. 1. do 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom čl. 48.f, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada ( NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj, dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st.2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Glina da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina, s naznakom „Za javni natječaj-pravnik“ ili putem elektroničke pošte, na e-mail: korisnik025@SOCSKRB.HR, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

S kandidatima koji ispunjavanju uvjete iz natječaja obaviti će se intervju nakon kojeg će se odlučiti o konačnom izboru kandidata. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica:

Mirjana Ceković, dipl.soc.radnica

Natjecaj za zaposljavanje – diplomirani pravnik-ica (pdf)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina, te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 100-01/22-02/208, URBROJ: 524-08/01-01/3-22-2, od dana 14. travnja 2022. god., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto diplomirani pravnik/ica –
neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

UVJETI:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22),
 • poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – diplomirani pravnik-ca (pdf)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/22-02/151, URBROJ: 524-08/01-01/3-22-2, od dana 15.ožujka 2022.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto diplomirani psiholog/inja –
neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

UVJETI:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije,
 • odobrenje za rad nadležne komore;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22),
 • poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika rješenja o priznavanju prava na obavljanje psihološke djelatnosti,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Natjecaj – diplomirani psiholog-inja (pdf)

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice centra za socijalnu skrb Glina od 9. veljače 2022. godine:

Obavijest o rezultatima javnog natjecaja (pdf)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina, od dana 14. ožujka 2015.g. te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/22-02/151, URBROJ: 524-08/01-01/3-22-2, od dana 15.ožujka 2022.g., v.d. ravnatelja Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto diplomirani psiholog/inja – neodređeno,

puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

UVJETI:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije,
 • odobrenje za rad nadležne komore;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika osnovne dopusnice za rad Hrvatske psihološke komore,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su, uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102., st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom čl. 48.f, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada ( NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj, dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st.2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Glina da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina, s naznakom „Za javni natječaj-psiholog“ ili putem elektroničke pošte, na e-mail: korisnik025@SOCSKRB.HR, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

S kandidatima koji ispunjavanju uvjete iz natječaja obaviti će se intervju i testiranje nakon kojeg će se odlučiti o konačnom izboru kandidata. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj-diplomirani_psiholog-inja (pdf)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina, od dana 14.ožujka 2015.g. te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/22-02/93, URBROJ: 524-08/01-01/1-22-2, od dana 23.veljače 2022.g., v.d. ravnatelja Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto diplomirani socijalni pedagog I. vrste

– neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

UVJETI:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1.  Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu sa člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni su, uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17, 98/19 i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 102, st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 12¸1/17), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom čl. 48.f, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada ( NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj, dužan su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st.2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Glina da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina, s naznakom „Za javni natječaj-socijalni pedagog“, ili putem elektroničke pošte, na e-mail: korisnik025@SOCSKRB.HR, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

S kandidatima koji ispunjavanju uvjete iz natječaja obaviti će se intervju i testiranje nakon kojeg će se odlučiti o konačnom izboru kandidata. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj – diplomirani socijalni pedagog (pdf)

Na temelju članka 55. Zakona o radu (NN RH broj 93/14, 127/17 i 98/19), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2021. godinu u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2021. godinu te Odluke o dopuni Odluke o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u ustanovama socijalne skrbi u 2021. godini KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-8 od 11. studenog 2021. godine, članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina od 24.03.2015. godine, ravnatelj Centra raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika na određeno puno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj za zaposljavanje pripravnika (pdf)

 

Na temelju odredbe  članka  40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj: 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08.),  odredbe članka  133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi  (Narodne novine broj: 157/13., 153/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)  odredbe članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina (KLASA: 011-02/15-01/3, URBROJ: 2176-143-03-06-15-5),  Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb  Glina, sukladno Odluci Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Glina, KLASA: 023-01/18-01/1, URBROJ: 2176-139-03-06-18-3,  raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Glina

 

Ravnateljem/icom  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatski državljanin
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Glina, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa  s Upravnim vijećem ugovor o radu  u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis
 • domovnicu,
 • diplomu o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu- ne otvarati“ , u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za socijalnu skrb Glina

Natjecaj za ravnatelja-icu (pdf)

Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, te na Web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Web stranici Centra za socijalnu skrb Glina ,za prijem u radni odnos socijalnog radnika, izvješćujemo Vas da je donesena odluka o konačnom izboru kandidata.

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, pozvani su na razgovor u Centar za socijalnu skrb Glina,Podružnica Topusko.

Razgovoru se odazvala Lucija Pleadin ,mag.soc.rada iz Karlovca koja je izabrana na radno mjesto socijalne radnice te je s istom sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme dana 19.12.2017 g.

v.d.ravnateljice Branka Kosić,dipl.spec.pedagog

Obavijest o rezultatima javnog natjecaja (pdf)

KLASA: 100-01/17-01/2
URBROJ: 2176-139-01-04-17-4
od 16. studenog 2017.

Na temelju članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 42/14), uz prethodnu suglasnost Ministarstva za demografiju,  obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/17-02/559, URBROJ: 519-04-2-1-2/1-17-2 od 2. studenog 2017., v.d.ravnateljica Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

– socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj (m/ž), mjesto rada: Topusko

Uvjeti:

 1. hrvatsko državljanstvo
 2. VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalnog rada
 3. položen stručni ispit
 4. 12 mjeseci radnog staža u struci
 5. poznavanje rada na računalu
 6. položen vozački ispit „B“ kategorije
 7. nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti, u originalu ili presliku:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 • dokaz o položenome stručnom ispitu
 • potvrdu HZMO-a o radnom stažu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

 

Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Glina, trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400, uz naznaku: »Za natječaj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj_soc_radnik-ca (pdf)

 • 1(current)
 • 2