Natječaji u Centru za socijalnu skrb Glina

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE CENTRA

Na temelju odredbe  članka  40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj: 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08.),  odredbe članka  133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi  (Narodne novine broj: 157/13., 153/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.)  odredbe članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina (KLASA: 011-02/15-01/3, URBROJ: 2176-143-03-06-15-5),  Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb  Glina, sukladno Odluci Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Glina, KLASA: 023-01/18-01/1, URBROJ: 2176-139-03-06-18-3,  raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Glina

 

Ravnateljem/icom  može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatski državljanin
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Glina, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa  s Upravnim vijećem ugovor o radu  u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis
 • domovnicu,
 • diplomu o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu- ne otvarati“ , u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za socijalnu skrb Glina

Natjecaj za ravnatelja-icu (pdf)

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem raspisanog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, te na Web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Web stranici Centra za socijalnu skrb Glina ,za prijem u radni odnos socijalnog radnika, izvješćujemo Vas da je donesena odluka o konačnom izboru kandidata.

Kandidati koji su ispunili sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, pozvani su na razgovor u Centar za socijalnu skrb Glina,Podružnica Topusko.

Razgovoru se odazvala Lucija Pleadin ,mag.soc.rada iz Karlovca koja je izabrana na radno mjesto socijalne radnice te je s istom sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme dana 19.12.2017 g.

v.d.ravnateljice Branka Kosić,dipl.spec.pedagog

Obavijest o rezultatima javnog natjecaja (pdf)

NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK/ICA

KLASA: 100-01/17-01/2
URBROJ: 2176-139-01-04-17-4
od 16. studenog 2017.

Na temelju članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 42/14), uz prethodnu suglasnost Ministarstva za demografiju,  obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/17-02/559, URBROJ: 519-04-2-1-2/1-17-2 od 2. studenog 2017., v.d.ravnateljica Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

– socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj (m/ž), mjesto rada: Topusko

Uvjeti:

 1. hrvatsko državljanstvo
 2. VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalnog rada
 3. položen stručni ispit
 4. 12 mjeseci radnog staža u struci
 5. poznavanje rada na računalu
 6. položen vozački ispit „B“ kategorije
 7. nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti, u originalu ili presliku:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 • dokaz o položenome stručnom ispitu
 • potvrdu HZMO-a o radnom stažu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

 

Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Glina, trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400, uz naznaku: »Za natječaj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj_soc_radnik-ca (pdf)

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

Na temelju odredbe članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08.), odredbe članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13., 153/14., 99/15., 52/16. i 16/17.) odredbe članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina (KLASA: 011-02/15-01/3, URBROJ: 2176-143-03-06-15-5), Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Glina, sukladno Odluci Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Glina, KLASA: 023-01/17-01/7, URBROJ: 2176-139-03-06-17-3, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Glina

Ravnateljem/icom može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatski državljanin
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Glina, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • diplomu o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu- ne otvarati“ , u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za socijalnu skrb Glina

Natjecaj_za_ravnatelja-icu (pdf)

NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK/CA

Na temelju članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 42/14), uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA: 100-01/17-02/123, URBROJ: 519-04-1-1-2/5-17-2 od 2. ožujka 2017., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

– socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj (m/ž) – mjesto rada Podružnica Topusko.

Uvjeti:

 1. hrvatsko državljanstvo
 2. VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalnog rada
 3. položen stručni ispit
 4. 12 mjeseci radnog staža u struci
 5. poznavanje rada na računalu
 6. položen vozački ispit „B“ kategorije
 7. nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15,52/¸16).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti, u originalu ili presliku:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 • dokaz o položenome stručnom ispitu
 • potvrdu HZMO-a o radnom stažu
 • potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Glina, trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400, uz naznaku: »Za natječaj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

Objavljeno: 30.11.2016.

Na temelju odredbe članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj: 76/93., 29/97., 47/99 i 35/08.), odredbe članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13., 153/14., 99/15. i 52/16.) odredbe članka 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina (KLASA: 011-02/15-01/3, URBROJ: 2176-143-03-06-15-5), Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Glina, sukladno Odluci Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Glina, KLASA: 023-01/16-01/5, URBROJ: 2176-139-03-06-16-3, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Glina

Ravnateljem/icom može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatski državljanin
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Glina, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis
 • domovnicu,
 • diplomu o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, Glina, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu- ne otvarati“ , u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natjecaj za ravnatelja-icu (pdf)

NATJEČAJ – SOCIJALNI RADNIK/CA

KLASA: 112-02/16-01/1
URBROJ: 2176-139-01-04-16-4 od 9. lipnja 2016.

Na temelju članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 42/14), uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA: 100-01/16-02/190, URBROJ: 519-04-1-1-2/3-16-2 od 20. svibnja 2016., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
– socijalni radnik/ica – 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti:

 1. hrvatsko državljanstvo
 2. VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalnog rada
 3. položen stručni ispit
 4. 12 mjeseci radnog staža u struci
 5. poznavanje rada na računalu
 6. položen vozački ispit „B“ kategorije
 7. nepostojanje zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti, u originalu ili presliku:

 • životopis
 • preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 • dokaz o položenome stručnom ispitu
 • potvrdu HZMO-a o radnom stažu
 • potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za socijalnu skrb Glina, trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400, uz naznaku: »Za natječaj«.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj – socijalni radnik-ca (pdf)

NATJEČAJ – ZAPOŠLJAVANJE – SOCIJALNI RADNIK/CA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA
Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Glina, Podružnica Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 14, 44415 Topusko

 • Diplomirani socijalni radnik 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • hrvatsko državljanstvo
 • socijalni radnik/ca ili mr. soc. rada (VSS)
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji prepreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13., 152/14. i 99/15.)
 • 12 mjeseci staža u struci

Uz prijavu se prilažu:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • preslika diplome/uvjerenja o stečenoj spremi
 • preslika radne knjižice ili elektronički zapis i/ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak ne stariji od šest mjeseci.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaz o tom statusu.

Prijave (vlastoručno potpisane) na javni natječaj s dokazima podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na adresu Centra za socijalnu skrb Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina s naznakom „Natječaj za socijalnog radnika“.

O rezultatima javnog natječaja kandidate će se pismeno obavijestiti o izboru u roku od 8 dana od izbora.

Ravnateljica:
Branka Kosić, dipl. spec. pedagoginja

Natječaj – zapošljavanje – socijalni radnik (pdf)

NATJEČAJ – ZAPOŠLJAVANJE – PSIHOLOG

Na temelju čl. 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14) i suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih od 8.6.2015. god., ravnateljica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Glina

 • stručni radnik – psiholog (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme

Preuzmite dokument u pdf formatu:
Natječaj – psiholog (pdf)

NATJEČAJ – ZAPOŠLJAVANJE – SOCIJALNI RADNIK/CA

Na temelju čl. 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 42/14) i suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, ravnateljica raspisuje javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Glina

diplomirani socijalni radnik/ca – 1 izvršitelj/ica

Natječaj – socijalni radnik-ca (pdf)

Prezmite dokument u pdf formatu.