Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13, 152/14.

Zakon o udomiteljstvu, NN 90/11, 78/12.

Obiteljski zakon, NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15.

Zakon o privremenom uzdržavanju, NN 92/14.

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, NN 92/14.

Zakon o sudovima za mladež, NN 84/11, 143/12, 148/13.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, NN 137/09, 14/10, 60/10.

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, NN 76/14.

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13.